Αυτή είναι μία θυλική εξίσωση που έχει τις ίδιες μεταβλητές με εμένα. Είναι το κορίτσι των ονείρων μου. Μια μέρα θα την παντρευτώ.

This is a female equation with the same variables as me. She is the girl of my dreams. One day I'm gonna marry her.

(x²+y²−1)³=x²y³< Back

Next >